Quick Solutions

Quick Solutions

महत्वपूर्ण फोन नम्बरहरु

क्र.स.  नाम  फोन नंम्बरहरु

१ नगरपालिकाको फ्याक्स नम्वर ०६१-५६००३१

२ नगरपालिका प्रमुखको कार्यकक्ष ०६१-५६००८०

३ लेखा शाखा ०६१-५६०००२

४ नगरपालिकाको सूचना केन्द्र तथा कम्प्यूटर कक्ष ०६१- ५६०००२

५ नगरपालिकाको प्रशासन शाखा ०६१-५६०५६६

६ नगरपालिकाको योजना तथा प्राविधिक शाखा ०६१-५६०३८०

७ नगरपालिकाको कानून शाखा ५६०००१

८ पंजिकरण इकाई ०६१-५६०१०९

९ नगरपालिका राजश्व शाखा ०६१-५६०१०९

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker