DirectoryImportant Phone NumbersImportant Phone Numbers inside Lekhnath

Important Phone Numbers

Important Phone Numbers

Important Phone Numbers of Lekhnath Municipality

 

क्र.स.
नाम
फोन नंम्बरहरु 
नगरपालिकाको फ्याक्स नम्वर 
०६१-५६००३१
नगरपालिका प्रमुखको कार्यकक्ष 
०६१-५६००८०
लेखा शाखा 
०६१-५६०००२
नगरपालिकाको सूचना केन्द्र तथा कम्प्यूटर कक्ष
०६१-५६०००२
नगरपालिकाको प्रशासन शाखा
०६१-५६०५६६
नगरपालिकाको योजना तथा प्राविधिक शाखा
०६१-५६०३८०
नगरपालिकाको कानून शाखा    
०६१-५६०००१
 पंजिकरण इकाई 
०६१-५६०१०९
नगरपालिका राजश्व शाखा 
०६१-५६०१०९

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker